Outlook error 0x800C0133

Ova greška pojavljuje se zbog problema na Vašem lokalnom računalu, zbog greške na Inbox datoteci. Za rješenje problema prodjite slijedeće korake: 1. Otvorite Outlook Express, te na lijevoj strani ekrana kliknite desnom tipkom miša na “Local Folders”, odaberite “New Folder”, te upišite naziv novog direktorija, na pr. “Novi”. 2. Ukoliko još možete pristupiti “Inbox” direktoriju, selektirajte sve poruke i preselite ih iz “Inbox” direktorija u “Novi” direktorij. 3. U izborniku izaberite “Tools” -> “Options” -> “Maintenance” kartica, pa kliknite na “Store Folder”. Vidjet ćete putanju do Vaše Inbox datoteke. Zapamtite ovu putanju. 4. Zatvorite Outlook Express, otiđite u direktorij naveden u putanji do Inbox datoteke, te izbrišite “inbox.dbx” datoteku. 5. Ponovno pokrenite Outlook Express. Inbox direktorij će biti automatski ponovo kreiran. Preselite poruke iz direktorija “Novi” u “Inbox” 6. Izbrišite direktorij “Novi”