Uvjeti korištenja

Uvjeti korištenja – Ugovor o korištenju usluga društva Orbis d.o.o.

Uvjeti korištenja usluga društva ORBIS d.o.o. (u daljnjem tekstu Uvjeti korištenja), Braće Radić 90, 42000 Varaždin, OIB 44188851059, registriranog u Trgovačkom sudu Varaždin, MBS 070022293 (u daljnjem tekstu Orbis) koje korisnik prihvaća u potpunosti narudžbom usluge (korisnik usluga je svaka pravna i fizička osoba koja naruči ili koristi usluge društva Orbis d.o.o.(u daljnjem tekstu Korisnik)).
Za sve odnose koji ovim Uvjetima korištenja nisu predvidjeni primjenjivati će odredbe Zakona o obveznim odnosima, Opća uredba o zaštiti podataka (EU679/2016).


Članak 1.

Otvaranje usluge – otvaranje korisničkog računa – zasnivanje ugovornog odnosa

Usluge društva Orbis d.o.o. objavljene su na web stranicama www.Orbis.hr.
Cijene na web stranicama su bez uračunatog PDV-a, koji se obračunava nakon što upišete svoju adresu (jer svaka zemlja EU ima svoj postotak PDVa) i u HRK. Cijene u USA$ i EUR su informativnog karaktera.
Nakon što korisnik izabere usluge na web stranicama ORBIS-a, pročita i prihvati kao obvezujuće ove Uvjete korištenja, te klikom na dugme za potvrdi narudžbu, kreirat će korisnički račun u Orbis-u, na portalu za klijente www.orbis.hr/portal (u daljnjem tekstu Orbis portal), a na Email upisan kod narudžbe dobit će automatski, podatke za pristup na Orbis portal i ponudu za uplatu.
Time se sklapa Ugovor na daljinu, na koji se primjenjuje Zakon o Zaštiti potrošača NN 41/14 i 110/15.

Korisnik je dužan na korisničkom portalu društva Orbis d.o.o., Orbis portalu upisati točne identifikacijske podatke (ime, prezime, naziv, adresa, Email, telefon, OIB (OIB je potreban za firme i sve one koji trebaju ispravan R1 račun), mobilni telefon. Korisnik je dužan imati upisane ispravne i točne podatke na Orbis portalu. Važno je da imate upisan ispravan Email jer na njega ćete dobiti ponudu za kreiranje ili produženje usluga, na taj Email kontaktirati ćemo Vas ako primjetimo probleme u funkcioniranju usluga, na taj Email moći ćete dobiti povjerljive podatke, s njime ćete se moći logirati na Orbis portal, ažurirati svoje podatke, otvarati razne zahtjeve (tikete), otkazati uslugu. Ako Email neće biti točan i ispravan, postoji opasnost da Vaša domena ili usluga istekne, da prestane raditi, da usluge budu suspendirane.

Članak 2.

Plaćanje, aktiviranje i otkaz usluge

Usluge Orbisa se plaćaju avansno, unaprijed za odredjeno razdoblje, te moraju biti uplaćene u cjelosti i na vrijeme. 
Uplate se mogu izvršiti putem naloga za plaćanje, poštanskom uplatnicom, kreditnom karticom ili PayPalom. Plaća se u HRK, osim u slučaju plaćanja PayPalom gdje se kunski iznos konvertira u EUR.
Obaveza korisnika je upisati točan model plaćanja s ponude kako bi mogli bez greške i dileme proknjižiti kao plaćenu točnu ponudu. Orbis neće biti odgovoran ukoliko se u slučaju pogrešnog ili neupisanog modela plaćanja ponuda ne ažurira kao plaćena, te se usluga ne aktivira.
Nakon što se ažurira uplata prema ponudi, automatski se kreira R1 račun s podacima kao na ponudi, te se plaćene usluge aktiviraju (većina usluga aktivira se odmah, automatski, a usluge koje se ne aktiviraju automatski aktiviraju se u roku 48 radnih sati ili prema dogovoru). Korisnik prihvaća da se račun šalje u elektronskom obliku, u PDF formatu, na Email upisan u portalu za klijente. Ukoliko korisnik želi da se račun šalje poštom ili E-račun mora to označiti kod narudžbe ili otvoriti tiket sa zahtjevom za slanje računa, nakon aktiviranja usluge.

Podaci računa ne mogu se mijenjati nakon uplate.
Naziv primatelja računa i njegov OIB ne mogu se mijenjati u portalu za klijente. Za takve slučajeve korisnik će otvoriti novi korisnički račun, s novim podacima prije plaćanja usluga, te preseliti usluge u novi korisnički račun slanjem autoriziranog zahtjeva u Orbis portalu.
Početak razdoblja usluge smatra se datum aktivacije usluge, osim ako nije drugačije dogovoreno. Kraj razdoblja zakupa usluga iskazan je na ponudi i računu.

Ponuda za produžetak zakupa usluge šalje se 14 dana prije isteka usluge, na emailove upisane u Orbis portalu i mora biti plaćena prije kraja zakupljenog razdoblja. Preporučamo da ponude za domene platite čim prije, najbolje odmah po primitku ponude, jer neki registri mogu blokirati i oduzeti domenu ako se s uplatom zakasni makar samo jedan dan.
Orbis d.o.o. nije odgovoran za neisporučene ponude.
Korisnik ima mogućnost u bilo kom trenutku sam izvršiti pregled stanja na Orbis portalu, automatiziranom online sustavu za praćenje poslovanja gdje ima pregled naručenih usluga, zahtjeva (tiketa) i obaveza.
Ukoliko plaćanje nije podmireno na vrijeme usluga s neplaćene ponude će biti suspendirana.
U slučaju neplaćanja obaveza dužem od 30 dana od isteka valute Orbis ima pravo izbrisati uslugu, bez obaveze čuvanja sadržaja.

Neki usluge ili dijelovi usluge limitiraju se na neki vremenski period. Ako period zakupa usluge bude prekoračen Orbis ima pravo suspendirati uslugu i to je pretpostavljena, automatizirana akcija, ali i povećati ili smanjiti period prema vlastitoj procjeni.
Vremenski period takvih usluga ili dijelova usluga nisu prenosivi (neiskorišteni dio perioda nemože se prenijeti u novo razdoblje).
Korisnik može povećati limite promjenom paketa usluga ili zakupom većeg limita.
Najpoznatije takve usluge su mjesečni Bandwidth (promet prema i sa servera) i broj poslanih Emailova na sat.

Korisnik usluge ima pravo ne produžiti, otkazati uslugu, a o tome mora obavijestiti Orbis d.o.o. klikom na otkaz usluge na Orbis portalu, kreiranjem zahtjeva (tiketa) ili slanjem autoriziranog dokumenta.
Kupac se slaže da će eventualni prekid pružanja usluge zatražiti najkasnije 5 dana prije datuma produljenja pretplate, u suprotnom prihvaća obavezu plaćanja usluge za slijedeće razdoblje.
Neplaćene hosting usluge će biti suspendirane. Orbis d.o.o. ima pravo suspendirane i neaktivne usluge izbrisati sa servera, otkazati i nije dužan čuvati izbrisani sadržaj u arhivi.
Za ponovno aktiviranje usluga kupac je dužan javiti se u Orbis da se provjeri da li se suspendirana usluga može reaktivirati. Plaćanje ponuda čiji je rok plaćanja istekao se ne preporučuje.

Orbis d.o.o. ima pravo odbiti narudžbu za usluge ukoliko postoje sumnje u zakonito korištenje usluga, u identitet korisnika usluge, ukoliko korisnik svojim korištenjem usluga onemogućava ispravno korištenje usluga ostalih korisnika ili prema vlastitoj procjeni.

Orbis d.o.o. ima pravo prekinuti davanje usluga bez povrata novca, ako se utvrdi da se kupac nije pridržavao ovih Uvjeta korištenja kako bi zaštitio sebe, servere i/ili ostale korisnike servera.

Članak 3.

Korištenje usluga

WWW poslužitelj može se koristiti za privatne ili komercijalne potrebe kupca. Kupac se slaže sa slijedećim uvjetima korištenja ORBIS d.o.o. servera:

Da će zakupljene usluge koristiti u legalne svrhe, po svim hrvatskim i internacionalnim zakonima.

Da će se pridržavati općih pravila ponašanja na mreži (Netiquette) kod slanja E-maila i pisanja u news-grupe.

Da neće slati SPAM. SPAM ne dozvoljavamo (masovno slanje mail poruka nasumce, na email adrese ljudi koji se s prijemom takvih poruka nisu složili), domenu s koje se šalje suspendirati ćemo bez pitanja.

Da neće raditi na štetu ORBIS d.o.o., računalnog sustava koji mu se ustupa, odnosno drugih korisnika usluga ORBIS d.o.o.

Da neće objavljivati sadržaj protivan zakonu RH. Orbis će bez upozorenja prijaviti svaki nelegalni sadržaj na svojim serverima odgovornim institucijama. Kupac se slaže da će na svom zakupljenom prostoru na serveru čuvati samo onaj materijal koji je sastavni dio njegovih web stranica.

Korisnik se slaže da neće prekomjerno koristiti resurse servera, da neće svojim korištenjem servera ni na koji način otežavati ili onemogućiti korištenje servera ostalim korisnicima servera. 
Korisnik je dužan nadogradjivati software koji koristi na serveru kako bi se smanjila mogućnost upada na stranice od strane trećih osoba i zloupotreba servera.
Orbis ima pravo blokirati rad usluga, smije izbrisati ili izmjeniti korisnikov sadržaj  ukoliko dodje do hakiranja usluga ili dodje do preopterećenja servera radi korisnikovog sadržaja.
Limiti usluga navedeni su u cjeniku usluga.

Orbis d.o.o. nije dužan i ne kontrolira sadržaj koji korisnik objavljuje na serveru. 
Orbis d.o.o. ima pravo suspendirati i ukinuti uslugu koja nije u skladu s gornjim pravilima i nije dužan korisniku isplatiti nikakvu naknadu niti vratiti uplaćena sredstva.
Korisnik ovim Ugovorom prihvaća da Orbis d.o.o. nema i neće imati nikakvu odgovornost prema korisniku ili bilo kojoj trećoj strani zbog suspendiranja ili ukidanja usluge.

Izrada arhive podataka je odgovornost Korisnika. Orbis raspolaže backup serverima i koristi vrhunski software R1soft za izradu arhiva, ali nije odgovoran za ispravnost i cjelovitost arhiva.
Orbis ima pravo naplatiti vraćanje podataka iz arhive.

Vlasnikom Orbis usluga smatra se osoba koja se može ulogirati na Orbis portal s glavnim Emailom upisanim u Orbis portal. Korisnik može samostalno resetirati lozinku za ulaz na Orbis portal ili može zatražiti od Orbisa da se lozinka pošalje na Email upisan u bazi.
Orbis neće slati podatke ni na koji drugi Email osim na onaj koje je vezan uz korisnički račun ili Emailove koje glavni korisnik autorizira kreiranjem dodatnog kontakta unutar Orbis portala, otvaranjem zahtjeva (tiketa) ili slanjem potpisanog i pečatiranog zahtjeva.

Sve eventualne sporove oko domena, sadržaja, autorskih prava dužan je riješiti vlasnik usluge.

Orbis d.o.o. se obavezuje sadržaj Korisnika čuvati kao poslovnu tajnu, te ga neće proslijedjivati trećim osobama bez suglasnosti korisnika. Orbis d.o.o. ima pravo proslijediti sadržaj na temelju službenog maila ili naloga nadležnim tijelima.
Korisnik je dužan čuvati u tajnosti svoje korisničke podatke, te svu korespondenciju s društvom Orbis d.o.o..

Članak 4.

Preprodaja prostora

Kupac može preprodavati zakupljenih resursa drugim komercijalnim korisnicima.


Članak 5.

Domene

Registracija naplatnih domena  te produženje registracije domena naplaćuju se zasebno prema cjeniku na stranicama www.orbis.hr. Ponuda za produljenje domene šalje se kupcu 14 dana prije isteka domene. Kupac se slaže i razumije da će domena biti ukinuta ukoliko nije plaćena na vrijeme, do valute plaćanja navedene na računu, te da ukinute domene 30 dana nakon suspenzije mogu biti prodane novom kupcu ili ući u Redemption period, u kojem se visina registracije domene odredjuje prema dogovoru.

Registracija domena fi .no .be .at te mora biti plaćena odmah ili najkasnije 5 dana od datuma ponude. Kupac se slaže i razumije da će domena biti ukinuta ukoliko nije plaćena. Ukinute domene nakon suspenzije mogu biti prodane novom kupcu.

Registrant (Vlasnik domene) .eu mora imati prebivalište u zemlji članici EU. Kupac se slaže i daje pravo tvrtci Orbis da proslijedi podatke upisane o vlasniku domene u skladu s Pravilima i uvjetima registracije .eu domena objavljene na službenim stranicama www.eurid.eu. U slučaju kršenja pravila domena može biti oduzeta registrantu bez ikakve naknade. 

Registracija domene .hr – provodi se prema pravilniku Carneta koji možete pročitati na stranicama www.Carnet.hr i www.dns.hr

Za sve ostale domene vrijedi jednostavno pravilo: domena mora biti plaćena na vrijeme, u suprotnom će biti suspendirana i ukinuta.

ORBIS d.o.o. Varaždin ne jamči i ne snosi nikakvu odgovornost ukoliko domena u vremenu od izvršene narudžbe i do završetka procesa registracije bude registrirana od treće osobe.
Novac se u takvom slučaju vraća korisniku ili korisnik izabire neko drugo ime domene.

ORBIS d.o.o. ne snosi nikakvu odgovornost ukoliko domena bude blokirana ili izbrisana na centralnom registru ako nije ili ne radi u skladu s pravilnikom registra.
Novac se u takvom slučaju ne vraća.

 

Članak 7.

Sadržaj stranica:

ORBIS d.o.o. nema obvezu provjeravanja sadržaja koji se nalaze u korisničkom web prostoru.
Korisnik servera snosi punu odgovornost korištenja usluga, a ORBIS d.o.o. ne daje nikakvo jamstvo i nije odgovoran za eventualne štete koje korisnik može pretrpjeti korištenjem Orbis usluga.

Članak 8.
Povrat novca u roku 30 dana u slučaju nezadovoljstva kupca

Za svoje web hosting usluge Orbis jamči povrat uplaćenog novca u roku 30 dana od početka pružanja usluge, ukoliko je kupac nezadovoljan pruženim uslugama. 
Novac se ne vraća za pretplatu na dedicirane servere, SSL certifikate, web dizajn, konzalting usluge, te za registracije i produljenja registracije domena. Rok za povrat novca kupcu je 15 dana od datuma otvaranja zahtjeva (tiketa) za povratom novca.
Nakon isteka roka 30 dana korisnik nema pravo zatražiti povrat novca.

Orbis d.o.o. zadržava pravo promjene Uvjeta korištenja u bilo koje vrijeme, a objavljeni su stalno na stranicama www.orbis.hr.
Nadamo se da su pravila korištenja naših usluga jednostavna i prihvatljiva, a pozivamo sve koji smatraju da neki od naših kupaca djeluju suprotno ovom pravilniku da nas o tome obavijeste putem formulara.

Naše jamstvo privatnosti možete pročitati na stranici https://orbis.hr/privatnost/

Hvala i pozdrav

ORBIS d.o.o.